• مدیر کل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آخرین وضعیت «ورکان» (توله پلنگ نر) در «بارجین» از نگهداری «ایران» (یوزپلنگ ماده) در پارک پردیسان خبر داد.