• دو تجربه در برابر چشم ملت هاست. ملت لبنان فریب نخورد، مقاومت کرد و ایستاد و امروز همه می‌گویند جریان مقاومت در جهان و منطقه عزیز و مقتدر است ۷۰سال جریان سازش،ملت فلسطین را با گفتگوهای کمپ دیوید ۱ و ۲، مادرید، اسلو … سرکار گذاشت و درنهایت آمریکا سفارت خود را به قدس منتقل کرد