• امير مسروري   masrouriamir@

    1397/03/19 ساعت 02:47

    خدا ازتون نگدره شب روز قدس با یک حاشیه سازی و روز قدس با یک حاشیه سازی دیگر اینگونه می‌تازید. توهین به رئیس سازمان هسته‌ای قطعا خلاف سیاست رهبری است.