• محسن قرائتی   Qaraati_ir@

    1397/03/19 ساعت 17:30

    گاهی امداد غیبی به این است که در دل دشمنان ترس بیفتد. شاه، امام خمینی(ره) را زندان کرده بود اما باز هم از ایشان می‌ترسید. شاید معنای «المومن کالجبل الراسخ»(انسانی که اعتقاد قلبی به خدا دارد مثل کوه ایستاده)این باشد که حتی اگر دشمنان بر سرش پا بگذارند، باز هم از او می‌ترسند.