• یا حضرت عباس، کودک روستایی نقاشی سکسی کشیده! بابا کودک روستایی باید مسحور دشت و‌دمن و‌ گل و‌ بوته و پرنده و چرنده باشه نه محصور پورن و‌ مواد. بی شوخی اینجا دیگه باید گفت هل اتی کجا رفت