• محمد جواد حق شناس   MjHaghshenas@

    1397/03/19 ساعت 13:13

    گفتگو با برنا: باتوجه به جمعیت معلولان ، طراحی مناسبی در فضاهای عمومی شهری برای ایشان صورت نگرفته است. باید توجه مدیران شهری به این موضوع جلب شود تا این مهم را در دستور کار خود قرار دهند، از این منظر تهران فاصله بسیارى با وضع مطلوب دارد.