• ۷-.. اکوادور تاثیر گذاشته و آنها را همسو کنند تا این تلقی در افکار‌عمومی پیش نیاید که آمریکا رئیس اوپک است. عراق و قطر هم استعداد این را دارند تا همراهی کنند. ظاهرا کویت در پشت‌پرده، راضی نیست توافق جهانی کاهش تولید نفت، پیش از پایان۲۰۱۸، تمام شود.