• عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته: کمیته‌امداد درباره محل و نحوه توزیع پول‌های صندوق‌صدقات شفاف‌سازی کند مردم نمی‌پسندند کمیته امداد ساختمان مجلل برای خود احداث کند در واقع برای مردم مشخص نیست، پول‌هایی که در صندوق‌ها ریخته می‌شود در کجا و به چه صورتی توزیع می‌شود؟