• علیرضا کیانپور   KianpourAlireza@

    1397/03/19 ساعت 11:34

    #سلحشوری : امیدوارم منظورتان آن نباشدکه مراتحت فشارقراردهید تابعنوان یک زن و نماینده رسمی نهادقانونگذاری،#زنان جامعه‌ام راازفرصت پیش آمده برای نمایش قانونی بودن ورودزنان به ورزشگاه‌ها محروم نمایم وتن به مماشات ووضع وجوددهم؛چراکه هرگزاهل چنین کوتاه آمدن وازمیانه راه بازگشتنی نیستم