• حسين قهار   Ghahhar@

    1397/03/19 ساعت 12:02

    دوست داشتن #آرژانتین لذت خاص خودشو داره … تیمی که همیشه یه نفرو تو ترکیش داشته که جهانو عاشق فوتبال کنه … . کاش این بار آخرش جام رو ببینیم تو دست کینگ #مسی . البته آرژانتین تیم کامل و خیلی خوبی نداره! همیشه یه جاش باید بلنگه! ولی مسی رو داره …