• تقارب ژنتیک که به‌دلیل خویشاوندی گوزن‌های زرد ایرانی حاصل شده یکی از مهم‌ترین عوامل تهدید زیستی برای این‌گونه جانوری در پارک ملی دریاچه ارومیه است و به علت محدود بودن تعداد گوزن‌های زرد ایرانی در جزیره اشک، تقارب ژنتیکی در این منطقه موجب افزایش بیماری‌های ژنتیکی شده است.