• تاریخ ایرانی   tarikhirani@

    1397/03/19 ساعت 13:45

    اما #دولت‌_آبادی دیگری که در سال ۱۳۰۴ نماینده مجلس بود درباره نظام وظیفه عمومی نظری مثبت داشته و در کتابش «حیات یحیی» با شادمانی چنین ابراز می‌دارد که: «شرکت نمودن تمام جوانان مملکت در خدمت سربازی در راه وطن، موافق عدل و انصاف است و موجب تبدیل نسل تن‌پرور به نسل توانا خواهد بود.»