• کاشکی مثلن یه جایی بود آدم می‌رفت خواهش می‌کرد درخواست می‌داد به جای سرود تیم ملی که عقیلی خونده، همین ترانه و آهنگی که محمد بحرانی و دوستاش ساختن پخش می‌شد.. حقیقتن که کاشکی.