• نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

    1397/03/19 ساعت 14:39

    محمد صابر،گذشته از غلط املائی ات:برجام واکردن گره ائی بود که دولت مهرورزتان در حاکمیت یکدست بر مملکت زد!یک نون بخورید و صد نون شکر کنید که نجات یافتید و از سوراخ آمدید بیرون! یا کشور را نمیشناسی و یا معنی دره را نمیدانی؟!حرمت، قدرت و تاثیر نهی را هم در روز قدس نشان دادید! خجالت؟!