• چرا به آرمان‌شهر #تکنولوژی اعتقاد ندارم؟ - روایت دختری برنامه‌نویس که می‌خواست با دوربین فیلم‌برداری‌اش مزرعه‌داری فقیر را نجات دهد (الن اولمن، نیوریپابلیک، ۳۱۰۰ کلمه، ۱۹ دقیقه) http://tarjomaan.com/barresi_ketab/۹۰۱۲/ …