• ۸- تعامل با این کشورها و سایر اعضای اوپک، کار مهم زنگنه در سمینار اوپک است که اگر نرود فرصت دیپلماسی را از دست می‌دهد.