• برگی از #تاریخ روزگاری نه چندان دور از پیشروی #دریاچه_ارومیه می‌نالیدیم و امروز آرزویمان بازگشت #آب به دریاچه بی جانی است که خود نابود کرده ایم. بشر نادان خوب تغییر رنگ می‌دهد اما همیشه از شرایط موجود شکایت دارد!