• رویای آمریکایی - کابوس آمریکایی البته گویا دیدار با ترزا می‌را لغو‌کرده است.