• فرصت سوزی ایران در #گردشگری مذهبی #گردشگری_مذهبی در #ماه_رمضان فرصت بسیار مناسبی است برای نشان دادن به چهره واقعی مسلمانان و پیوند آنان با یکدیگر. همچنین ایجاد بازار مناسب برای شکوفایی #اقتصاد گردشگری در این حوزه … http://zistboom.ir/fa/news/۳۵۹۸۱/