• تزریق امید کاذب از ناامیدی بدتر نیست‌؟ شکایت از #بوئینگ چه نتیجه‌ای دارد‌؟ با اصل قرارداد چه کردیم که با تبصره‌اش چه کنیم‌؟ زورکی هواپیما می‌گیریم‌؟ خسارت می‌گیریم‌؟ انتقام می‌گیریم‌؟ آهان‌. #سوخو۱۰۰ می‌گیریم