• «۲.۵ میلیون نفر در غزه تحت‌محاصره زندگی می‌کنند؛ این قضیه در آینده‌ای نزدیک به فاجعه‌ای انسانی تبدیل خواهد شد. اگر می‌خواهیم زنده بمانیم، باید بکشیم و بکشیم و بکشیم؛ هر روز، از صبح تا شب.» — آرنون سافر، مشاور ارشد مهندسی جمعیت اسرائیل http://tarjomaan.com/report/۹۰۱۳/