• مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

    1397/03/18 ساعت 14:50

    کلاس اول بودم یپاترول که۳تا مردتوش بودن کوبیدبه در واردمدرسه شدمسلسل داشتن از پنجره بیرون گرفته بودن درعقب پاترول بازشدپسری پشت نشسته‌بودماموربااسلحه پیاده شدنرفتن وسط راهرو دخترراهنمایی که شیف مقابل مابودازکلاس بیرون اوردن موهاش دوردستشون پیچوندن انداختن توماشین.#کابوس_مدرسه