• رشتوی کاوه راد را بخوانید درباره تجاوز به عنف و اقدامات بعد از آن. کاوه خیلی خیلی خوب ماجرا را توضیح داده است.