• رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در ترکیه   IRTRrayzany@

    1397/03/18 ساعت 13:50

    نشست هنرمند ایرانی بنیانگذار سبک آذرنگاری در استانبول احد سعدی هنرمند ایرانی بنیانگذار سبک آذرنگاری طی نشستی در استانبول به معرفی هنر آذرنگاری پرداخت.