• مجید اخوان   makhavan_tv@

    1397/03/18 ساعت 15:57

    جناب آقای #ابطحی نامه‌ای که انگار از سر دلسوزی نوشتید چند ایراد در حد فاجعه داره لطفا در نامه‌های تهدید آمیز بعدی دقت کنید. ۱-سرشار از کلمات عربی است۲- آکنده از ریاست۳- نگرانی از واحد پول #افغانستان یعنی #افغانی در آن موج میزند، کاش اشاره‌ای هم به دختر #افغان می‌کردید.