• توییت خبرنگار روزنامه ایران تابحال مورد توجه خبرنگاران چندین رسانه غربی از جمله بی‌بی‌سی قرار گرفته. بحران زیست‌ها برای چندمین سال پیاپی برخورد دو نفر عابر با یک مسوول را درشت می‌کنند تا اصل خبر راهپیمایی ‌#روز_قدس ماسکه شود