• مهراب قاسم خانی   mehrabghasemkh1@

    1397/03/18 ساعت 21:13

    دلم میخواست توانایى نامرئى شدن داشتم. اون وقت یواشکى میرفتم توى اون اتاق فکرى که شعار جینگیلى فینگیلى رو طراحى کردن و یه عمر با خاطراتش خوشى میکردم