• «فلسطینیان باید برای کاشت زمین، کندن چاه، رفتن سر کار، مدرسه یا بیمارستان مجوز دریافت کنند. آن‌ها یک‌به‌یک حق حیات در سرزمین خود را از دست می‌دهند. این واقعیت باعث می‌شود تقاضا‌های انتزاعیِ صلحْ صورتی زشت و ریاکارنه به خود بگیرند.» — اسلاوی ژیژک http://tarjomaan.com/report/۹۰۱۳/