• خدممتان که عرض کنم پوشیدن کتونی‌های رنگی موجب تذکر و کم شدن انضباط می‌شد. زبانه‌های بزرگ و بلند روی کتونی مد شده بود. کسی توی مدرسه از این مدل کتونی میپوشید باید هر شکل توهین وتحقیر ناظم را تحمل می‌کرد. چیزهای دیگر هم این چند روز خوانده اید. اما باور کنید دروغ نیست