• مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

    1397/03/18 ساعت 13:27

    هرروزبخشی اززندگی و اعمال مجرمانه یک قاتل سریالی را منتشر میکنیم این هفته را با سعیدحنایی قاتل ۱۶زن تن فروش مشهدی آغاز کردیم.قصدمان هم بررسی آسیب شناسی این نوع قتلهاست قسمت اول از پرونده سعیدحنایی را بخوانید و تحلیلهای خود را برای ما بنویسید: