• مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

    1397/03/17 ساعت 12:56

    آقای ابطحی نماینده خمینی‌شهروظیفه‌شما‌تصویب‌لایحه‌حمایت‌از حقوق‌کودک است‌که‌چندسال‌است‌درمجلس‌مانده‌،نه‌صدور‌ دستور‌برکناری‌مقامی‌که بارسانه‌ای‌کردن‌خبرتجاوز‌به‌کودکی‌جلوی‌شایعات‌ودرگیری‌قومیتی‌را‌گرفت‌‌.درعصر‌ارتباطات‌هستیم‌اگردرکی‌از‌آن‌ندارید‌شما‌استعفادهید