• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/03/17 ساعت 14:47

    #امام: وتو قانون جنگل است. امروز کار به جایی رسیده که #آمریکا خارج از چارچوب حتی قانون #وتو هر کشوری را به هر بهانه‌ای که بخواهد محاکمه و خود نیز حکم را اجرا میکند؛بی آنکه هیچ قدرتی _سازمان ملل یا دیگر صاحبان حق وِتو_ جرات مخالفت با او را داشته باشد!