• عبدالحسین خسروپناه   Khosropanah_ir@

    1397/03/17 ساعت 14:42

    روایات #اسلامی در باب سلامت به پرهیز جستن توصیه میکنند و پرهیز را همانا دواء میدانند و به عبارت دیگر تغذیه سالم را معیار اصلی سلامت می‌شمارند و #درمان دارویی را اولویت دوم معرفی میکنند