• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/03/17 ساعت 09:57

    #ترامپ با ارائه چهره‌ای دیوانه و غیرقابل پیش بینی از خود،در صدد خالی کردن دل دولتمردان ترسو در کشورهای هدفِ خود است.اما در واقع او فقط یک تاجر _البته_ زرنگ است. و این سنخ افراد،اهل ریسکهای سنگینی که نیازمندِ به خطرانداختن منافع راهبردی و جان و امنیت افرادشان باشد، نیستند.