• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1397/03/17 ساعت 11:29

    اولین تیم به روسیه رسیدیم امیدوارم جزو تیمهایى باشیم که دیر روسیه رو ترک کنیم همه فوتبال نیازمند این موفقیته