• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/03/17 ساعت 10:23

    پس از پایان #دفاع_مقدس و از زمانی که تکنوکرات‌ها بر اقتصاد ما حاکم شدند، از زمانی که بانک‌های خصوصی در کشور شکل گرفت و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها به شدت کاهش پیدا کرد، شاهد انحراف از مسیر اندیشه‌های #امام در حوزه #اقتصادی به ویژه در سیستم بانکی هستیم.