• عباس عبدی   abb_abdi@

    1397/03/17 ساعت 18:24

    این روزها کتاب نسبتا حجیم«سرانجام انسان طراز نوین؛فرو ریختن توهمات» (نشر مینوی خِرَد با ترجمه معیری و غنی‌نژاد) را می‌خوانم.نزدیک نیمه کتابم. دو گروه لازم است آن را بخوانند.اول آنانکه جلوی تغییر ایستاده‌اند،دوم آنانکه با خیال رسیدن به بهشت برین به پیشواز هر تغییری می‌روند.