• راز عجز و استیصال #اسراییل اینجاست: مجاهد عراقی لب مرز فلسطین اشغالی از ظهور دولت صاحب الزمان می‌گوید. از ایجاد داعش چه می‌خواستند چه شد!