• پيام فضلی ‌نژاد   Fazlinejad@

    1397/03/17 ساعت 01:51

    خانم علی‌نژاد گفته پس از انقلاب، مردان مجبور بودند #ریش بگذارند، وگرنه مجازات میشدند. اما، او طبق معمول تاریخ را تحریف میکند. آنکه مردم کوچه و بازار را به صرف ریش داشتن #ترور میکرد، کارفرماى خودشان یعنى گروهک تروریستى #منافقین بود که می‌پنداشت هرکه ریش دارد، حتما طرفدار نظام است!