• بابا جان همین چند سال پیش، کمتر از ۱۰ سال، به خاطر اینکه پشت مانتوم رفته بود بالا زیر کوله‌ام، گیر گشت ارشاد میدون هفت تیر افتادم سوار ون هم شدم منتها مامورا سرگرم یه نفر دیگه بیرون ون شدن، خانوم چادری محترمی بهم گفت دختر بیا بیرون برو!