• عبدالحسین خسروپناه   Khosropanah_ir@

    1397/03/17 ساعت 18:28

    شب ۲۳ مهمترین شب سال و تعیین کننده مقدرات بندگان است الهی امشب را هم با مناجاتت مقدرمان کن تا در طول سال اهل مناجات گردیم یا کریم الصفح #شب_قدر