• امير مسروري   masrouriamir@

    1397/03/17 ساعت 22:06

    #نه_به_کمیته_امداد تمام اعضای خانواده امداد که بزرگ می‌شوند و موفق، اول کاری که میکنند تهیه یک صندوق کمک و خدمت رایگان به کمیته است. این دیگر شنیده نیست، دیده است.