• وقتی استناد فقهی می‌آورند برای لذت جویی جنسی معقول از کودک از نوزاد، دیگر چه جای تعجب آقای صادقی که همکارتان دنبال توجیه برای تجاوز باشد. @mah_sadeghi