• رتبه‌ی پنجم این فهرست از جای‌گاه خود ایران تأمل‌برانگیزتر است. همین صربستانی‌ست که به‌دلیل حجم تقاضای مهاجرت هم‌وطنان، از برداشتن ویزا برای ایرانیان پشیمان شده.