• مهدی کرم پور   mehdikarampour@

    1397/03/16 ساعت 02:33

    امیرالمومنین على ع به عثمان بن حنیف (که از صحابى به نام است) یک درهم مى دهد و به غلام عثمان بن حنیف هم یک درهم مى دهد