• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/03/16 ساعت 18:45

    از عوارضی اول رد شدم پول نگرفت عوارضی دوم هم همینطور عوارضی سوم هم . . عوارض چهارم که رسیدم اعتراض کردم و گفتم : این چه وضعیه؟دو ساعته از ما پول نمی‌گیرید !