• حماسه‌های الکی؛ یا، چه‌گونه هم‌چنان شکست برابر تیم متوسط عراق و از دست رفتن تنها جامی را که کی‌روش می‌توانست برای ایران کسب کند، حماسه بدانیم.