• اسماعیل معنوی   e_manavi@

    1397/03/16 ساعت 17:42

    دوست من نبود، روزه خواری هم نکرده بود، بلکه با آرامی به روزه خوار تذکر داد و برگشت. جلوی چشم مردم و دانش آموزان از پشت چاقو را در کمرش فرو کردند …