• استراتژی رهبری نه بازگشت به گذشته، بلکه جلوگیری از تکرار گذشته‌ای است که در آن امتیاز می‌دادیم و #تحریم می‌شدیم و برای حفظ توافقی که قرار بود تحریم‌ها را بردارد، از تحریم‌های جدید استقبال می‌کردیم! #از_همین_فردا