• اجرای استراتژی اعلام شده از سوی رهبری مذاکرات را واقعی خواهد کرد. تا دیروز #اروپا فقط پی کشتن زمان و نگهداشتن ایران در #برجام تا زمان اثر کردن فشارها بود، اما حالا باید امتیاز بدهد تا از خروج تدریجی ایران از برجام جلوگیری کند.